Algemene voorwaarden
De Hypnosewolk

Lees hieronder over onze werkwijze om de Hypnosewolk mogelijk te maken.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod en prijs
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Betaling

Artikel 6– Herroepingsrecht
Artikel 7– Opzeggen abonnementen
Artikel 8– Levering en uitvoering
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Auteursrechten
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

De Hypnosewolk v.o.f.
info@dehypnosewolk.nl
https://dehypnosewolk.nl
KvK-nummer: 81427921
BTW-nummer: NL862086887B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de digitale diensten van De Hypnosewolk en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Hypnosewolk en de afnemer van deze diensten, hierna “de klant” genoemd.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod en prijs

 1. We trachten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Hypnosewolk niet.
 2. De Hypnosewolk staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 4. De Hypnosewolk heeft het recht om prijzen, producten en diensten onaangekondigd te wijzigen en aanbiedingen en kortingsacties te organiseren. Klant kan geen rechten ontlenen aan veranderde prijzen die niet geldig waren op het moment van aankoop.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling.
 3. Bij een abonnement (Hypnosewolk Premium) wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd tot schriftelijke opzegging van de klant. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode per e-mail of via de website te geschieden.
 4. Is er geen sprake van een abonnement, maar een eenmalige service of aankoop, dan vervalt de overeenkomst automatisch na de overeengekomen periode.
 5. Het wel of niet actief gebruiken van de service is aan de klant. Het niet gebruiken van de service geeft geen recht op restitutie of opzegging met terugwerkende kracht.
 6. De levering van digitale diensten in de Hypnosewolk is persoonlijk en inloggegevens mogen niet gedeeld en gebruikt worden door derden die zelf geen abonnement hebben afgesloten.
 7. De Hypnosewolk is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen bij herhaaldelijk incorrect of schadelijk gebruik of misbruik van de service door de klant.

Artikel 5– Betaling

 1. Betaling van digitale diensten (De Hypnosewolk) geschiedt per iDEAL, Bancontact en/of automatische incasso. Bij abonnementen (Hypnosewolk Premium) betaald men de eerste termijn bij aankoop middels iDEAL of Bancontact. Daarna wordt de maandelijkse/ kwartaal/ jaarlijkse contributie aan het begin van de abonnementsperiode automatisch afgeschreven, totdat klant zijn abonnement opzegt.
 2. Bij een aankoop die in maandelijkse termijnen wordt betaald, betaalt de klant de eerste termijn bij aankoop middels iDEAL of Bancontact. De volgende termijnen worden automatisch afgeschreven van de eerder gebruikte bankrekening in de termijnen zoals aangegeven op de betaalpagina. (meestal 2 resterende termijnen die 1 en 2 maanden na aankoop per automatische afboeking worden geïncasseerd.)
 3. Als een automatische afschrijving niet succesvol uitgevoerd kan worden of deze wordt door klant gestorneerd, ontvangt klant een betalingsherinnering per e-mail met een betaallink met het verzoek de contributie alsnog binnen 7 dagen te voldoen.
 4. Bij niet tijdige betaling of stornering is De Hypnosewolk gerechtigd de klant de toegang tot de service (tijdelijk) te ontnemen totdat de betaling alsnog is voldaan.
 5. Bij niet tijdige betaling door klant komt de mogelijkheid om in termijnen te betalen te vervallen en is het gehele aankoopbedrag direct opeisbaar.
 6. Indien de klant na een betalingsherinnering niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is De Hypnosewolk gerechtigd gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 7. Er is geen restitutie mogelijk voor de periode dat er geen toegang tot de service was door geen of te late betaling.
 8. De Hypnosewolk behoudt het recht om klanten te weigeren of abonnementen te beëindigen als klant niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet.
 9. De klant heeft de plicht om onjuistheden of wijzigingen in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Hypnosewolk te melden.

Artikel 6– Herroepingsrecht

 1. Klant kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud (geleverd via de Hypnosewolk) na 1e aanmelding gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Hypnosewolk mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Na 14 dagen is ontbinden van de overeenkomst niet meer mogelijk. Abonnementen zijn in dat geval opzegbaar uiterlijk 7 dagen voordat een volgende abonnementsperiode begint. Bij een aankoop in maandelijkse termijnen is klant verplicht het hele aankoopbedrag te betalen.

Artikel 7– Opzeggen abonnementen

 1. Abonnementen (Hypnosewolk Premium) zijn maandelijks, per kwartaal of jaarlijks (a.d.h.v. gekozen abonnementstype) opzegbaar, uiterlijk 7 dagen voordat de abonnementsperiode afloopt. Opzegging na deze termijn kunnen pas per daaropvolgende abonnementsperiode worden doorgevoerd. 
 2. Opzegging dient te geschieden per e-mail, vanuit het e-mailadres wat bij De Hypnosewolk bekend is en gekoppeld is aan de desbetreffende dienst, of via het opzegformulier op de website.
 3. Abonnementen die te laat worden opgezegd worden bij de daaropvolgende periode pas stopgezet.

Artikel 8– Levering en uitvoering

 1. De Hypnosewolk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de consument aan De Hypnosewolk kenbaar heeft gemaakt.
 3. De Hypnosewolk zal de continuïteit van levering van digitale services zo goed als mogelijk volbrengen. De Hypnosewolk is niet gehouden tot het nakomen van één of meer verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht*.
 4. De Hypnosewolk kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vergoeding van kosten of schade door (tijdelijke) niet-toegankelijkheid van de service.

*Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hostingproviders en leveranciers van De Hypnosewolk
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) werkstakingen, brand of ongeval of ziekte van personeel

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De producten en diensten van De Hypnosewolk worden naar beste inzicht en vermogen vervaardigd en uitgevoerd en aangeboden ter educatie, informatie en entertainment.
 2. De producten en diensten van De Hypnosewolk zijn echter geen vervanging voor (persoonlijke) psychologische en medische hulp. Als je denkt een (zwaarwegend) probleem te hebben, raadpleeg dan ook een arts of andersoortig specialist.
 3. De reactie op coaching, hypnose, meditatie en NLP is persoonlijk en individueel en de gebruiker blijft daarbij altijd zelf verantwoordelijk voor zichzelf. De Hypnosewolk kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor psychologische, fysieke of andere (in)directe gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de ideeën, suggesties of procedures die worden gepresenteerd binnen de diensten en producten van De Hypnosewolk.
 4. Gezien resultaten met NLP, hypnose en coaching afhankelijk zijn van de inzet, openheid, aanleg en oefening van de gebruiker, kan De Hypnosewolk niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van bepaalde gewenste resultaten.
 5. De producten en diensten van De Hypnosewolk zijn niet specifiek gemaakt voor kinderen. We verwachten dat als je gebruik maakt van De Hypnosewolk je 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of voogd.

Artikel 10 – Auteursrechten

 1. De auteursrechten van alle producties van De Hypnosewolk, waaronder hypnose en coaching opnamen, audio opnamen op maat gemaakt volgens specificaties van consument, boeken, e-books, teksten op de website en teksten bijgevoegd bij leveringen van diensten en producten, blijven ten alle tijde eigendom van De Hypnosewolk.
 2. Reproductie en openbaarmaking op welke manier dan ook (waaronder sociale media, websites en reproductie op een materiële geluidsdrager) verstoten tegen het auteursrecht en zijn niet toegestaan zolang dit niet anders schriftelijk is overeengekomen met De Hypnosewolk.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Hypnosewolk.
 2. Bij De Hypnosewolk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Hypnosewolk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient De Hypnosewolk in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen De Hypnosewolk en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer het niet lukt om eventuele meningsverschillen in redelijkheid, gezamenlijk op te lossen, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.